สมุดบันทึกประจำเดือน ภาคเรียนที่ 2

จัดทำโดย นางสาวนิลวรรณ กาเผือก

โครงการรักใส ๆ หัวใจรู้ทันเพศศึกษา

โครงการรักใสๆรู้ทันเพศศึกษา
จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
เริ่มงาน 09.30 น. - 15.30 น.
มีนักเรียนร่วมโครงการ 125 คน
ผู้จัดทำโครงการ 11 คน (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
หน่วยโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
มีทั้งหมด 5 ฐาน
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ